C-3304 (二階)階梯踏板NT$1,190瀏覽更多護具
A-3401 護腕助力帶(對)NT$390瀏覽更多護具
B-1003 ALEX拳擊袋(35磅)NT$2,700瀏覽更多護具
B-52 格鬥手套(雙)NT$890瀏覽更多護具
§ 3月份雙A報報:冬天"臀部"、"手臂 ... 2020-02-28
§ 2月份雙A報報:過年不要發福(年節最 ... 2020-01-22
§ 1月份雙A報報:ALEX與物理治療師 ... 2019-12-31
§ 1月份雙A報報:新品上市:N-06高 ... 2019-12-12
§ 12月份雙A報報:ALEX體適能教學 ... 2019-11-25